Custom Survey 1 API

1 ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร

8
5
4.6
1


2 ระดับการศึกษาของท่าน

8
1


3 ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึงหน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives)

8
5.4
3
1


4 ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้

8
5
3
1


เสี่ยงต่ำมาก
1
เสี่ยงต่ำ
2
เสี่ยงค่อนข้างต่ำ
3
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
4
เสี่ยงปานกลาง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
6
เสี่ยงสูง
7
เสี่ยงสูงมาก
8


Please check all fields